Dalsgaard Biler A/S

Persondataoplysning til jobansøgere - Dalsgaard Biler A/S


1.1.1 Behandling af persondata ved rekruttering 

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Dalsgaard Biler A/S. Når du søger en stilling hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her Dalsgaard Biler A/S, Frederikshavnsvej 255, 9800 Hjørring, CVR-nr.: 25786211, 98 92 32 99. I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger, CPR-nr. eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os. 

1.1.2 Når vi modtager din ansøgning 

I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre med-sendte dokumenter, der bliver registreret. Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mail-adresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik samt øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysnin-ger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat. Vi registrerer de fremsendte oplysninger i vores personaleadministrationssystem. Vi opbevarer oplysnin-ger om jobansøgere i systemer hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. 

1.1.3 Vi vurderer ansøgningen 

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet ind-kaldt til samtale, får besked om dette. 

1.1.4 Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale 

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat. 2 

1.1.5 Opbevaring og sletning 

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder. Dog sletter vi resultatet fra din personlighedstest/indsæt eventuelt andet straks efter, at vi har givet dig afslag, hvis en sådan har været relevant i forhold til din ansøgning. Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe. 

1.1.6 Dine rettigheder 

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysnin-ger. Ret til berigtigelse, artikel 16. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning, artikel 17. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling, artikel 18. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse, artikel 21. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysnin-ger. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.